48. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

Kontrolno saslušanje ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i ministarke javne uprave Suzane Pribilović

 * * *

Tema Kontrolnog saslušanja:

 

“Realizacija Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i Preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom, sa posebnim akcentom na:

- Praćenje realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 35/15 i Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 37/17“ 

 

*****

Realizujući Plan aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu, sačinjen na osnovu:

- Programa rada Vlade Crne Gore za 2019. godinu,

-  aktivnosti Skupštine Crne Gore i

-  jednog broja nerealizovanih aktivnosti iz Plana aktivnosti Odbora za 2018. godinu,                                                                                                              

 

a polazeći od navoda iz Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu: 

“Ostvaren je mali napredak u pravima lica s invaliditetom, uključujući usklađivanje zakonodavstva sa Konvencijom UN o pravima lica s invaliditetom. Crna Gora još nije usvojila akcioni plan za usvajanje preporuka Komiteta UN o pravima lica sa invaliditetom. Izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji pripremljene su 2018. godine, ali još nisu donesene. Crna Gora treba da obezbijedi adekvatno i transparentno trošenje iz budućeg fonda za profesionalnu rehabilitaciju. Pitanje oduzimanja poslovne sposobnosti treba da se riješi bez odlaganja, u skladu sa Konvencijom UN. Za implementaciju strateškog i pravnog okvira potrebno je opredijeliti adekvatan budžet. Deinstitucionalizacija lica sa invaliditetom i adaptacija javnih objekata kako bi se omogućio pristup licima s invaliditetom sporo napreduju. Dalja su nastojanja potrebna da bi se implementirale strategije za mentalno zdravlje i deinstitucionalizaciju pacijenata sa mentalnim oboljenjima, a potrebno je razviti i relevantne usluge u zajednici. Isto tako, Crna Gora treba dalje da poboljša mehanizme konsultovanja za lica s invaliditetom i organizacijama koje ih zastupaju.” (str. 30 i 31 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

„Još uvijek nije osigurana djelotvorna upotreba Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u njegovoj ulozi za podsticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom. Radna  grupa zadužena za predlaganje izmjena odgovarajućeg zakona do sada nije uspjela osigurati istinsko uključivanje organizacija osoba sa invaliditetom i treba učiniti više u tom pogledu.“ (str.86 i 87 prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu)

i kontinuiteta prethodnih višegodišnjih aktivnosti članova Odbora za ljudska prava i slobode na ovu temu, među kojima se izdvajaju:

- 11. i 17. juna 2015. godine na 53. i nastavku 53. sjednice Odbora razmotren Predlog zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom;

- 1. i 2. juna 2017. godine na Sedmoj i nastavku Sedme sjednice Odbora razmotren Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama,

- 11. jula 2017. godine na Devetoj sjednici Odbora razmotrena Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period  2017-2021. godine s Akcionim planom za 2017. i 2018. godinu, o čemu je sačinjen Izvještaj sa Zaključkom (u 10 tačaka);

- 11. jula 2017. godine na Devetoj sjednici Odbora razmotrena Strategija za integraciju lica sa invaliditetom u Crnoj Gori 2016-2020. s Akcionim planom za sprovođenje Strategije za 2016/2017. godinu, o čemu je sačinjen Izvještaj sa Zaključkom (u 10 tačaka);

- 28. februara 2018. godine na Prvoj zajedničkoj sjednici Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje održano Konsultativno saslušanje predstavnika nadležnih insitucija na temu „Aktivnosti u oblasti obezbjeđivanja pristupačnosti za lica sa invaliditetom u Crnoj Gori“, o čemu je sačinjen Izvještaj sa Zaključkom (u 15 tačaka),

Odbor će održavanjem Kontrolnog saslušanja ministra za ljudska i manjinska prava Mehmeda Zenke i ministarke javne uprave Suzane Pribilović, u skladu sa čl. 62 i 75 Poslovnika Skupštine Crne Gore, realizovati petnaestu aktivnost utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu.

 

Ovo kontrolno saslušanje Odbor za ljudska prava i slobode organizuje u okviru obilježavanja 10. decembra- Međunarodnog dana ljudskih prava.

 

Kontrolno saslušanje Odbor održava u cilju pribavljanja informacija o do sada postignutom na realizaciji Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2017-2021. i Preporuka sadržanih u Analizi usklađenosti zakonodavstva u Crnoj Gori sa Zakonom o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom i Konvencijom UN o pravima lica sa invaliditetom.

Poseban akcenat biće na praćenju realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 35/15 i Zaključka Skupštine Crne Gore, donesenog povodom usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nevladinim organizacijama, objavljenog u “Službenom listu CG”, broj 37/17“.

***

 

 Da učestvuju na sjednici, shodno članu 67 stav 2 Poslovnika Skupštine, pozvani su:   

- zamjenica koja obavlja funkciju Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović,

- ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović,

- ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,

- ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković,   

predstavnici relevantnih međunarodnih organizacija sa sjedištem u Crnoj Gori: 

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador  Aivo Orav,

- Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, savjetnica UN za ljudska prava Anjet Lanting,

- Misije OEBS-a u Crnoj Gori, šefica Misije ambasadorka Maryse Daviet,

- Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, šef  Predstavništva Osama Makkawi Khogali, 

NVO-e  koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović,

- Savez udruženja roditelja djece i omladine sa teškoćama u razvoju „Naša inicijativa“, izvršni direktor Milisav Korać,

- Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, izvršna direktorica Marina Vujačić.

 

Event Properties

Početak događaja 11.12.2019. 13:00h
Kraj događaja 11.12.2019. 15:30h