47. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija:  Crveni salon


DNEVNI RED:

 

  1. Predlog zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu, sa predlogom da se razmotre sledeće budžetske potrošačke jedinice (zainteresovano radno tijelo):
  • Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – član 53 stav 3 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore („Službeni list CG“, br. 42/11 i 32/14), u okviru Programa Zaštita ljudskih prava i sloboda (strana 227 - 50201),
  • Ministarstvo za ljudska i manjinska prava u okviru Programa: Administracija, Ostvarivanje ljudskih prava, Ostvarivanje rodne ravnopravnosti, Unapređenje položaja  RE populacije, Vjerske zajednice, Evropske integracije i ostvarivanje manjinskih prava, Odjeljenje za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova (str. 187, 188 i 189 - 41401),
  • Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u okviru Programa Administracija (strana 237- 51001),
  • Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava u okviru Programa Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (str. 190 i 191- 41402),
  • Centar za razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore u okviru programa Administracija (str. 192 i 193 - 41405), i
  • Nacionalni savjeti (strana 194 - 41406).
  1. Tekuća pitanja.

            ***

Odbor će razmatranjem Predloga zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu/član 137 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati šesnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu.

 

Event Properties

Početak događaja 09.12.2019. 14:00h
Kraj događaja 09.12.2019. 16:00h