46. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

- Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Odbora, održane 29. oktobra 2019. godine -

 

 1. Strategija za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine i Akcioni plan za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu, sa posebnim akcentom na:
 • aktivnosti preduzete u prevenciji, identifikaciji, zaštiti, pomoći i praćenju žrtava trgovine ljudima, sa fokusom na djecu, kao i krivičnom gonjenju i adekvatnom kažnjavanju učinilaca ovog krivičnog djela, u skladu sa nacionalnim krivičnim zakonodavstvom i prihvaćenim međunarodnim standardima;
 • aktivnosti na unapređenju partnerstva, koordinacije i međunarodne saradnje u oblasti borbe protiv trgovine ljudima;
 • rad Operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima;
 • potpisivanje Protokola o postupanju sa djecom uključenom u život i rad na ulici na području Crne Gore i dosadašnje aktivnosti preduzete u borbi protiv dječjeg prosjačenja i
 • aktivnosti koje nadležni organi planiraju preduzeti na implementaciji preliminarnih preporuka specijalne izvjestiteljke UN za trgovinu ljudima, posebno ženama i djecom Marije Gracije Đamarinaro, saopštenih u Izjavi po završetku njene posjete Crnoj Gori, održane od 1. do 8. novembra 2019. godine;

 2. Upoznavanje sa Izvještajem i Preporukama sa Seminara na temu ''Parlamentarno uključenje na planu ljudskih prava: prepoznavanje dobrih praksi i novih prilika za djelovanje“, koji je organizovala Interparlamentarna unija u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesara UN za ljudska prava u Ženevi, od 24. do 26. juna 2019. godine.

3. Informacije o aktivnostima predsjednika i članova Odbora za ljudska prava i slobode, realizovanim u periodu od 24. oktobra do 15. novembra 2019. godine:

 

 • Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Radionici o parlamentarnom nadzoru nad sektorom bezbjednosti, koju je organizovala Misija OEBS-a u Crnoj Gori, u Podgorici 24. i 25. oktobra 2019. godine;
 • Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Četvrtoj regionalnoj konferenciji tijela za jednakost, održanoj u Podgorici i 29. oktobra 2019. godine;
 • Informacija sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića sa specijalnom izvjestiteljkom UN za trgovinu ljudima, posebnom ženama i djecom Marijom Gracijom Đamarinaro, održanog u Podgorici novembra 2019. godine;
 • Informacija o učešću predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode dr Halila Dukovića na Konferenciji na kojoj je predstavljena Analiza podrške i multisektorskog odgovora na potrebe djece sa smetnjama u razvoju u Crnoj Gori, održanoj u Podgorici 7. novembra 2019. godine;
 • Informacija o učešću članice Odbora za ljudska prava i slobode mr Branke Tanasijević na Sastanku Referentne grupe za evaluaciju Programa saradnje između Vlade Crne Gore i UNICEF-a (2017-2021), održanom u Podgorici 8. novembra 2019. godine;

  4. Tekuća pitanja.                    

         ***

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu: „Pravni i institucionalni okvir za trgovinu ljudima postoji. Za prvo vrijeme, u periodu od pet godina, u jednom predmetu trgovine ljudima donesena je odluka prvostepenog suda protiv dva optužena koji su osuđeni na zatvorske kazne od 17 i 15 godina. Broj tekućih istraga porastao je na tri, a uključeno je pet potencijalnih žrtava. Uz to, četiri predmeta koja uključuju devet potencijalnih žrtava, od kojih je četvoro djece, nalaze se u fazi izviđaja. Međutim, ovi predmeti nisu vezani za organizovani kriminal i proteklih godina nije bilo otkrivenih krugova trgovine ljudima, uprkos objektivnim faktorima rizika. Vršene su aktivnosti obuke, prevencije i podizanja svijesti. Nova strategija za period 2019 – 24. godine i godišnji akcioni plan usvojeni su početkom 2019. godine, što odražava jaču svijest o faktorima rizika u zemlji i usmjerenost na jačanje efikasnosti organa za sprovođenje zakona u otkrivanju i krivičnom gonjenju predmeta trgovine ljudima. Procjena rizika i proaktivne istrage moraju postati opšta praksa u ovoj oblasti, pošto se ne može očekivati signal niti pritužba od žrtava s obzirom na prirodu ove vrste krivičnih djela. Dobar korak u ovom pravcu bilo je formiranje radne grupe za borbu protiv trgovine ljudima u decembru 2018. godine. Ova je grupa okupila predstavnike Ministarstva pravde, Ministarstva unutrašnjih poslova, policije i tužilaštva. Više državno tužilaštvo u Podgorici oformilo je nadzorni mehanizam za predmete koji se krivično gone na nižem sudskom nivou za druga krivična djela kao što su prostitucija i dječje prosjačenje kako bi se u takvim predmetima otkrili elementi trgovine ljudima. Crna Gora tek treba da pokaže da je sposobna da uspostavi solidan bilans ostvarenih rezultata u ovoj oblasti. (strana 37 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu)

„Potrebni su dalji rezultati da bi se izgradio ubjedljivi bilans ostvarenih rezultata u složenijim oblicima organizovanog kriminala gdje su u igri lokalni interesi, uključujući pranje novca, trgovinu ljudima i krijumčarenje duvana, kao i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalom.

Crna Gora ima određeni nivo spremnosti u borbi protiv organizovanog kriminala. Određeni napredak ostvaren je u ispunjavanju prošlogodišnjih preporuka. Borba protiv organizovanog kriminala pokazuje bolje rezultate nego prethodnih godina, dijelom zbog jače policijske saradnje sa državama članicama EU. Međutim, Crna Gora tek treba da uspostavi ubjedljiv bilans ostvarenih resultata kada je riječ o pravosnažnim presudama, naročito u borbi protiv trgovine ljudima, pranja novca, krijumčarenja duvana i da poveća broj pravosnažnih odluka o trajnom oduzimanju imovine.“ (str. 33 i 34 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

i preliminarnih nalaza i preporuka specijalne izvjestiteljke UN za borbu protiv trgovine ljudima, posebno ženama i djecom Marije Gracije Đamarinaro, saopštenih u Izjavi po završetku njene posjete Crnoj Gori, održane od 1. do 8. novembra 2019. godine, u kojima se, između ostalog, navodi:

„- Za migrante u Crnoj Gori, zemlja predstavlja samo tranzitnu zonu. Iako mnogi inicijalno izraze namjeru da apliciraju za azil u zemlji, samo mali broj njih se zadrži dovoljno dugo da zaokruži proceduru za dobijanje statusa izbjeglice. Saopštene informacije ukazuju na to da se ovi migranti zadržavaju u zemlji onoliko dugo koliko im je potrebno da nađu način da nastave svoje putovanje ka drugim evropskim zemljama. U ovakvim uslovima, identifikovanje slučajeva trgovine ljudima među migrantima u tranzitu predstavlja pravi izazov.

- Pozdravljam zakonodavne inicijative kao što je zakon kojim se uspostavlja fond za nadoknadu štete žrtvama nasilja koji će žrtvama trgovine ljudima osigurati lakši pristup nadoknadi štete. Međutim, ovaj zakon koji je usvojen 2015. godine će stupiti na snagu tek nakon što Crna Gora postane članica Evropske unije. Moja snažna preporuka je da Vlada i Parlament odrede raniji datum stupanja na snagu ovog zakona koji je ključan za socijalnu inkluziju žrtava i preživjelih.

- Tokom svoje posjete, izrazila sam zabrinutost u pogledu malog broja žrtava koje su identifikovane i kojima je pružena podrška, kao i zbog malog broja krivičnih postupaka.

- Od avgusta ove godine, formiran je operativni tim, na čijem čelu se nalazi državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, za vođenje operativnih aktivnosti vezano za pokretanje krivičnog postupka. Operativni tim je inicirao istrage i/ili gonjenje u nekoliko slučajeva. Nadležni organi Vlade su uspostavili dobru saradnju sa međunarodnim organizacijama kao što je IOM, sa kojom su definisale Standardne operativne procedure (SOP) za identifikaciju žrtava trgovine ljudima.

Što se tiče sastava operativnog tima, želim da ohrabrim uključivanje inspekcije rada, kako bi se osigurao multidisciplinarni pristup koji je relevantan za slučajeve radne eksploatacije, oblasti u kojoj je identifikacija bila posebno skromna. Snažno ohrabrujem Vladu da odmah usvoji i implementira SOP-ove. Što se tiče pomoći i podrške žrtvama, postoje nedostaci koje je potrebno prioritetno rješavati.

- Jedino specijalizovano sklonište za žrtve trgovine ljudima koje je djelovalo duži niz godina trenutno je zatvoreno, jer ta NVO nije ispunila kriterijume za dobijanje licence. Željela bih da naglasim da se iskustvo stečeno u konkretnom upravljanju specijalizovanim prihvatilištem za žrtve trgovine ljudima ne može izgubiti, i naprotiv, mora se vrednovati, eventualno i putem prelaznih mjera. Pored toga, cijeli sistem smještaja treba da bude spreman da redovno funkcioniše za veći broj potencijalnih žrtava trgovine ljudima, koje će se, nadamo se, u budućnosti sve više identifikovati kao posledica nedavnih promjena u operativnoj strukturi.

Stoga snažno preporučujem uspostavljanje efikasnijeg i trajnog sistema podrške žrtvama. U trenutnoj situaciji, NVO koje vode skloništa ne bi mogle da prežive bez podrške spoljnih i/ili privatnih donatora. Zbog toga bi cijeli sistem finansiranja trebalo da bude efikasniji, a borbi protiv trgovine ljudima treba dati prioritet, kako bi se u bliskoj budućnosti poboljšali rezultati zemlje u oblasti podrške žrtvama. Podrška pružaocima usluga iz NVO sektora ne bi trebalo da se zasniva na pristupu od žrtve do žrtve. Prema postojećem sistemu, organizacijama civilnog društva koje pružaju pomoć žrtvama, uključujući smještaj, dodjeljuje se paušalni iznos po žrtvi mjesečno, pored sredstava dobijenih kroz projekte. To očigledno nije dovoljno za pokrivanje troškova pomoći žrtvama i sigurno šteti održivosti sistema. Treba uspostaviti sistem pomoći, uključujući specijalizovana skloništa za žrtve trgovine ljudima, i njegova održivost treba da se obezbijedi državnim finansiranjem. Ovo je takođe ključno za poboljšanje i povećanje stope identifikacije, jer je veća vjerovatnoća da će se žrtve javiti ako su mjere pomoći, posebno u pogledu adekvatnog smještaja, dostupne čim se izvrši identifikacija. Novi model identifikacije u okviru SOP-a, praćen snažnim i stalnim sistemom podrške, može dovesti zemlju do postizanja važnih rezultata.

- Zaključno, uviđam da je zemlja nedavno razvila inovativne propise i politike, koji bi mogli dati priliku Crnoj Gori da preuzme vodeću ulogu u regionu, posebno u vezi sa Standardnim operativnim procedurama za identifikaciju i podršku žrtvama, koje će se uskoro usvojiti, Smjernicama za implementaciju nekažnjavanja žrtava i programa za nadoknade žrtvama nasilja. Međutim, takve inovativne mjere treba implementirati, i to će na kraju biti pravi izazov. Pozivam organe vlasti da uspostave efikasan sistem podrške žrtvama i potencijalnim žrtvama, u saradnji sa iskusnim nevladinim organizacijama, uključujući određivanje odgovarajućeg finansiranja. Neke promjene u strukturi odgovornosti i zadataka, posebno zamjena nacionalne koordinacije sa jedinicom za anti-trafiking u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova mogle bi ostaviti utisak deprioritizacije trgovine ljudima. Crnogorske vlasti na najvišem nivou treba da pokažu obnovljenu političku volju za borbu protiv trgovine ljudima kao prioritetnog pitanja. Nove vladine strukture, posebno operativni tim - koji je već postigao obećavajuće rezultate - i jedinica za borbu protiv trgovine ljudima sada moraju dokazati da je sprečavanje i suzbijanje trgovine ljudima, čak i više nego ranije, snažna opredijeljenost cjelokupne Vladine strukture koja će dovesti do konkretnih rezultata u bliskoj budućnosti.“

Odbor za ljudska prava i slobode će razmatranjem Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. godine i Akcionog plana za implementaciju Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za 2019. godinu, realizovati četrnaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu. 

U vezi sa drugom tačkom Dnevnog reda, Odbor za ljudska prava i slobode cijeni veoma važnim upoznavanje sa Izvještajem i Preporukama sa Seminara na temu „Parlamentarno uključenje na planu ljudskih prava: prepoznavanje dobrih praksi i novih prilika za djelovanje“, koji je organizovala  Interparlamentarna unija u saradnji sa Kancelarijom Visokog komesara UN za ljudska prava u Ženevi, od 24. do 26. juna 2019. godine, na kojem Delegacija ovog Odbora nije učestvovala, jer Kolegijum Predsjednika Skupštine Crne Gore nije odobrio učešće.

S obzirom da je Seminar bio važan sa stanovišta razmjene iskustava sa predstavnicima institucija koje se na međunarodnom nivou bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, Odboru je, na njegov zahtjev, dostavljen Izvještaj koji sadrži dobre parlamentarne prakse za zaštitu i unapređenje ljudskih prava, kao i Preporuke za djelovanje.

***

      Na sjednicu Odbora, u skladu sa članom  67  Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

 • ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić,
 • zamjenica koja obavlja funkciju Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović,
 • potpredsjednik Vlade Crne Gore za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, Zoran Pažin,
 • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,
 • ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić,
 • ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović,
 • nacionalni koordinator/rukovodilac Nacionalne kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima, Zoran Ulama,
 • direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović,
 • predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica,
 • Rukovoditeljka Operativnog tima za borbu protiv trgovine ljudima, Vesna Jovićević.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori, savjetnica UN za ljudska prava Anjet Lanting,

- Misije OEBS-a u Crnoj Gori, šefica Misije ambasadorka Maryse Daviet,

- Predstavništva UNICEF-a u Crnoj Gori, šef  Predstavništva Osama Makkawi Khogali,

- Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije u Crnoj Gori, šefica Kancelarije Dušica Živković,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović,

- „Crnogorski ženski lobi“, izvršna direktorica Aida Petrović,

- Romska organizacija mladih „Phiren Amenca“ - Podgorica, izvršni direktor Elvis Beriša,

- „Centar za prava djeteta“, izvršna direktorica Rajka Cica Perović,

- Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore "Defendologija", predsjednik  mr Slavko  Milić.

***

 

 

Event Properties

Početak događaja 03.12.2019. 11:00h
Kraj događaja 03.12.2019. 13:00h