44. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

 

  1. Izvještaj o radu Kancelarije Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu za 2018. godinu; 
  1. Informacija sa Sastanka predsjednika Odbora za ljudska prava i slobode  dr Halila Dukovića sa koizvjestiocima Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope za Crnu Goru, Ionut-Marian Stroem i Anne Mulderom, održanog u Podgorici  12. septembra 2019. godine; 
  1. Tekuća pitanja.

 

         ***

               U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu: „Crna Gora je nastavila da obezbjeđuje dobar nivo saradnje s Evropskim sudom za ljudska prava i nijedna od presuda Suda u odnosu na Crnu Goru nije predmet postupka pojačanog nadzora. Vlada nastavlja da zaključuje prijateljska poravnanja u predmetima koji se odnose na dužinu postupka i neizvršenje domaćih odluka. Crna Gora još nije posmatrač u Agenciji za temeljna prava, ali je izrazila interesovanje da postane. Tokom 2018. godine ESLJP je donio 13 presuda protiv Crne Gore. Većina ih se odnosila na član 6 EKLJP (pravo na pravično suđenje), dvije su se odnosile na član 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života), dvije na član 1 Protokola br. 1 (pravo na imovinu), dok se jedna odnosila na član 13 (djelotvorni pravni lijek). Povrede su utvrđene u 11 od ovih predmeta. Tokom 2018. godine ukupno je 318 novih predstavki dodijeljeno tijelu Savjeta Evrope za odlučivanje, a 119 predstavki je krajem godine bilo neriješeno pred Sudom. Ukupna svijest o institucijama i pravima koja štiti Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP) je u porastu. Poboljšanja su i dalje potrebna kada je riječ o primjeni standarda ESLJP i kvalitetu obrazloženja odluka koje se odnose na njih.“  (strana 26 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

            Odbor za ljudska prava i slobode i u 2019. godini nastavlja sa Planom aktivnosti posvećenih nastavku djelovanja u procesu pristupanja Evropskoj uniji i ispunjenju obaveza utvrdjenih Izvještajem Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu i Rezolucijom PSSE 2030 (2015) kojom je Crnoj Gori ukinut monitoring i otvoren post-monitoring dijalog, naročito kroz realizaciju obaveza iz akcionih planova Vlade za Poglavlja 23 i 24 u funkciji izgradnje efikasnih institucija i društva vladavine prava, kao preduslova za dalji demokratski razvoj države Crne Gore.

       ***

      Na sjednicu Odbora, u skladu sa članom  67  Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

  • zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Valentina Pavličić,
  • zamjenica koja obavlja funkciju Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Zdenka Perović,
  • potpredsjednik Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i ministar pravde, Zoran Pažin,
  • ministar za ljudska i manjinska prava, Mehmed Zenka,
  • šef i članovi Delegacije Skupštine CG u PSSE: Predrag Sekulić, Marija Ćatović, Milan Knežević, Sanja Pavićević i Ervin Ibrahimović.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović.  

 

Event Properties

Početak događaja 30.09.2019. 14:30h
Kraj događaja 30.09.2019. 15:30h