42. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


 

D N E V  N  I    R  E  D:

 

  1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore;
  1. Izvještaj „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“, koji je Odboru za ljudska prava i slobode podnijela institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore;
  1. Tekuća pitanja.

                                                                           ***

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu: „Kad je riječ o krvi, tkivima, ćelijama i organima, Crna Gora je donijela zakonodavstvo u cilju usklađivanja s određenim dijelom pravne tekovine EU o tkivima, krvi i organima.“ (strana 100 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

Odbor će razmatranjem Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja /član 137 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati osmu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu.

 

U vezi sa drugom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu: Kada je riječ o pravima djeteta, osnovana je radna grupa za praćenje implementacije Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja u porodici, a Ministarstvo prosvjete preuzelo je odgovornost za njenu implementaciju. Potrebna je bolja koordinacija i praćenje politika za djecu. Institucionalni odgovor treba da bude proaktivniji i treba da bude praćen usaglašenim prikupljanjem podataka kod tijela koja su zadužena za praćenje dječjih prava, kao i dodatnim finansijskim sredstvima. Potrebno je više napora i da se riješe pitanja prisilnih dječjih brakova i dječjeg prosjačenja, koja uglavnom pogađaju romsku zajednicu, kao i pitanje ukupnog nasilja nad djecom. Potrebna su poboljšanja i u postupanju prema maloljetnicima u zatvorima. Veoma mali broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad djecom izaziva bojazan da se ti slučajevi ne prijavljuju u mjeri u kojoj se dešavaju i da ne dolazi do identifikacije žrtava. Proces deinstitucionalizacije polako se nastavlja i treba da se ubrza i dobije podršku alternativnih usluga, između ostalog jačanjem sistema za dječju zaštitu i razvoj hraniteljskog staranja. Ukupni pristup i kvalitet usluga dječje i socijalne zaštite i inkluzivnog obrazovanja za djecu sa smetnjama u razvoju treba da se poboljša zajedno sa uslugama ranog otkrivanja, intervenisanja i rehabilitacije na nacionalnom nivou.“ (str. 30 i 31 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2019. godinu),

 

 Odbor će razmatranjem Izvještaja „Djeca i bolesti zavisnosti u Crnoj Gori“ /član 68 Poslovnika Skupštine Crne Gore/ realizovati devetu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu. 

***  

       Na sjednicu Odbora, u skladu sa članom  67  Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

  • ministar zdravlja, dr Kenan Hrapović,
  • generalna direktorica Direktorata za kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite i unapređenje ljudskih resursa u zdravstvu u Ministarstvu zdravlja, prof. dr Vesna Miranović,
  • zamjenica Zaštitnika/ce ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Snežana Mijušković.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- UNICEF-a,  šef  Predstavništva Osama Makkawi Khogali,

- NVO-a koje se bave pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović,  

- „Centar za prava djeteta“, izvršna direktorica Rajka Cica Perović.

 

Event Properties

Početak događaja 30.09.2019. 16:00h
Kraj događaja 30.09.2019. 18:00h