38. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


DNEVNI  RED:

- Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Odbora, održane 23. aprila 2019. godine -

 

 

  1. Izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu; 
  1. Informacija sa Predstavljanja Podregionalne inicijative „Jednak pristup pravdi za djecu u zemljama Zapadnog Balkana“, održanog u Podgorici 24. aprila 2019. godine; 
  1. Tekuća pitanja.

****

 

U vezi sa prvom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu:

„Pravo građana na pristup informacijama u posjedu organa vlasti uređeno je Zakonom o slobodnom pristupu informacijama, koji je izmijenjen i dopunjen u aprilu 2017. godine u dijelu vezanom za ponovno korišćenje informacija i otvoreni portal sa podacima (vidjeti takođe i poglavlje 23). Proaktivno objavljivanje informacija na internet stranicama javnih institucija i dalje je ograničeno, ali Agencija za zaštitu ličnih podataka i pristup informacijama počela je da vrši nadzor u cjelokupnoj javnoj upravi. Pojačan je kapacitet ove Agencije, ali je njen budžet za 2017. godinu samo blago povećan. Zatvorenost administracije u javnoj upravi za pružanje informacija i dalje je problem i ozbiljan uzrok pritužbi građana. (str. 14 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu)

             Tokom 2017. godine organima vlasti predato je 5.577 zahtjeva za pristup informacijama. Od toga tražene informacije nijesu pružene u 1.951 slučaju (2016. godine u 1.562 slučajeva od ukupno 6.426 zahtjeva za pristup informacijama). Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informaciajma dobila je ukupno 1.086 pritužbi, od čega je potvrđeno 356 (tokom 2016. godine 1.122 od 2.687 pritužbi). Većina su bili predmeti u kojima su zahtjevi koji su bili upućeni javnim institucijama ostali bez odgovora, što izaziva zabrinutost. Tokom 2017. godine Upravni sud presudio je u 12 predmeta protiv odluke organa vlasti da ne odobri pristup informacijama. Međutim, ne sprovode se djelotvorno sudske odluke o pristupu informacijama. Izaziva zabirnutost sve češća praksa proglašavanja traženih dokumenata tajnima da bi se ograničio pristup informacijama (68 tokom 2017. godine; 30 tokom 2016. godine). Javne institucije treba hitno da poboljšaju sprovođenje zakona i da brzo odgovaraju na zahtjeve za pristup informacijama, naročito u oblastima gdje postoji rizik od korupcije. (str. 21 i 22 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu)

Što se tiče zaštite ličnih podataka Crna Gora je ratifikovala Konvenciju Savjeta Evrope 108 o zaštiti lica u pogledu automatske obrade ličnih podataka i dodatni protokol. Izmjene i dopune Zakona o zaštiti podataka u vezi s video-nadzorom usvojene su u martu 2017. godine. Međutim, sprovođenje pravnog okvira za zaštitu podataka i dalje je slabo. Još uvijek nijesu počele aktivnosti na usaglašavanju šireg pravnog okvira s novom pravnom tekovinom EU u oblasti zaštite podataka. Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama zaposlila je nove službenike, ali su njene aktivnosti i dalje ograničene. Podizanje svijesti treba da se nastavi, kao i obuka o standardima za zaštitu podataka, između ostalog i za sudije. Treba preduzeti dalje napore da se zakonodavstvo o zaštiti ličnih podataka dalje uskladi sa Opštom regulativom o zaštiti podataka 2016/679 i Direktivom 2016/680.“ (str. 26 Prevoda Izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori za 2018. godinu),

 

           Odbor će razmatranjem Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za 2018. godinu /član 162 Poslovnika Skupštine Crne Gore - kontrolna uloga/, realizovati četvrtu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2019. godinu.

Prilikom razmatranja Izvještaja, u skladu sa Planom aktivnosti Odbora za 2019. godinu, posebna pažnja biće posvećena praćenju realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore donesenog povodom razmatranja Izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka i stanju u oblasti pristupa informacijama za      2017. godinu, objavljenog u „Službenom listu CG”, broj 47/18.

****

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvan je:

  • predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, Muhamed Gjokaj,

      a u skladu sa članom 67 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, da učestvuje u radu sjednice, pozvan je:

  • ministar unutrašnjih poslova, Mevludin Nuhodžić.

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- OEBS- šefica Misije, ambasadorka Maryse Daviet,

- NVO-e  koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- „Građanska alijansa”, programski direktor Milan Radović.

 

Event Properties

Početak događaja 13.05.2019. 14:00h
Kraj događaja 13.05.2019. 16:00h