11. sjednica Odbora za ljudska prava i slobode

Lokacija: Plava sala


D N E V  N  I    R  E  D:

 

  1. Predlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava, koji su podnijeli poslanici Halil Duković i Marta Šćepanović;

 

  1. Predlog zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu;

 

  1. Informacija sa sastanka sa evaluatorkom sistema nadgledanja dječijih prava, konsultantkinjom Avaz Rauf, održanog 9. oktobra 2017. godine u kancelariji UNICEF-a, i

 

  1. Tekuća pitanja.

****

U vezi sa drugom tačkom Dnevnog reda, polazeći od navoda u Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2016. godinu: „Što se tiče unapređivanja i sprovođenja ljudskih prava, kapacitet Ministarstva za ljudska i manjinska prava i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda ojačani su i njihovi zaposleni nastavili su da dobijaju obuke. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda treba da obezbijedi da se mehanizmi za upućivanje u oblasti rodne ravopravnosti u potpunosti sprovode i da generalna distribucija zaposlenih odražava obim posla sektora. Kapacitet institucije da djelotvorno rješava po pritužbama se poboljšao, kao i kvalitet datih mišljenja. Povjerenje građana u nezavisnost institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda treba graditi. Proces akreditacije u Međunarodnom koordinacionom odboru nacionalnih institucija u oblasti ljudskih prava je u toku.

Što se tiče prevencije torture i zlostavljanja Crna Gora je nastavila da radi s ciljem pune implementacije preporuka Evropskog komiteta za prevenciju torture i nehumanog i ponižavajuceg tretmana i kažnjavanja (CPT). Nacionalni mehanizam za prevenciju (NPM) nastavio je da radi kao zaseban sektor u okviru institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Njegov se kapacitet poboljšao, međutim, treba jačati njegovu nezavisnost. Ministarstvo pravde treba da propiše precizna pravila za korišćenje vezivanja kao sredstva prinude, u skladu sa međunarodnim standardima. Treba izraditi planove za nepredviđene situacije, kako bi se bolje rješavale vanredne situacije u zatvorima, kao što su incidenti koji uključuju verbalno i fizičko nasilje. Epizode nasilja do kojih je došlo tokom protesta nekih od opozicionih partija u jesen 2015. godine, i odlaganja u napretku sa njima povezanih istraga i krivičnih gonjenja, pokazuju teškoće u iskorjenjavanju zlostavljanja i uspostavljanju bilansa odvraćajućih sankcija. To se odnosi i na slučajeve nasilja u zatvorima tokom 2015. godine. Manja renoviranja poboljšala su uslove pritvora; međutim, postupanje prema osuđenim licima i pritvorenim licima i dalje treba usklađivati sa međunarodnim standardima, kao i kapacitete zatvorskih zdravstvenih službi za vršenje pregleda i izvještavanje, i njihovu saradnja sa sudskim organima.“ (str.74 i 75 Prevoda Izvještaja)

„U oblasti zabrane diskriminacije zakon mora dalje da se usklađuje sa pravnom tekovinom EU, a osnovana je radna grupa koja će se baviti nedostacima. Broj sudskih predmeta i dalje je veoma mali, i treba riješiti nedostatak srazmjernih i odvraćajućih kazni. Kapacitet Zaštitnika ljudskih prava i sloboda za rješavanje po pritužbama se popravio; međutim, potrebna su dalja poboljšanja da bi se obezbijedilo blagovremeno i kvalitetno praćenje prijavljenih predmeta diskriminacije.

Što se tiče ravnopravnosti žena i muškaraca, ostaju bojazni vezane za djelotvorno funkcionisanje mehanizama za upućivanje u oblasti rodne ravnopravnosti koji su uspostavljeni novim Zakonom o rodnoj ravnopravnosti i u vezi sa cjelokupnim ekonomskim osnaživanjem žena. Kancelarija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda treba da poveća svoj kapacitet u toj oblasti, naročito angažovanjem zaposlenih koji imaju iskustva u rodnim pitanjima. Nastavljena je implementacija akcionog plana za rodnu ravnopravnost za period 2013-2017. godine, sa fokusom, uglavnom na zatvaranje jaza između muškaraca i žena u političkom životu i na podizanju svijesti. Na lokalnom nivou, sve su opštine zaključile memorandume o saradnji sa centralnom Kancelarijom za rodnu ravnopravnost. Aktivnosti na lokalnom nivou kojima se promoviše rodna ravnopravnost treba da se nastave. U decembru je Vlada usvojila smjernice za jačanje međuinstitucionalne saradnje između nevladinih organizacija i lokalnih zajednica u ovoj oblasti.

Nasilje bazirano na rodnoj pripadnosti i dalje ostaje razlog za zabrinutost. Crna Gora je preduzela početne korake u implementaciji Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Potpredsjednik Vlade oformio je među-institucionalno tijelo, koje uključuje predstavnike Vlade, Skupštine i Zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Objedinjena baza podataka o predmetima nasilja uspostavljena je u decembru sa ciljem rješavanja problema statističke pouzdanosti i obezbjeđivanja bolje i koordiniranije pomoći žrtvama. Telefonska linija za pomoć žrtvama nasilja je u prvoj godini svog rada primila dosta poziva, što ukazuje na generalan nedostatak povjerenja u državne institucije među žrtvama. Treba obezbijediti održivost linije za pomoć žrtvama. Nova Strategija za suzbijanje nasilja u porodici za period 2016-2020. godine usvojena je u decembru. Multidisciplinarni timovi, oformljeni da reaguju na nasilje u porodici, imaju jasne protokole od septembra 2015. godine. Dalji su napori potrebni da bi se obezbijedilo da ti timovi budu efikasni. Kapacitet postojećih institucija u toj oblasti, uključujući policiju i pravosuđe, treba da se ojača da bi se bolje štitile žrtve i odvraćali počinioci. (str.76 i 77 Prevoda Izvještaja),

 

i navoda u Rezoluciji Evropskog parlamenta o Crnoj Gori, od 16. marta 2017. godine u kojoj Evropski parlament, između ostalog:

poziva na dodatno jačanje institucija za ljudska prava, uključujući Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i smatra da bi se njihovo znanje o međunarodnom i evropskom pravu i standardima o ljudskim pravima trebalo povećati; izražava zabrinutost zbog nedostatka jedinstvenog pristupa i blagih kazni za kršenje ljudskih prava,

 

Odbor će razmatranjem Predloga zahtjeva za dodjelu budžetskih sredstava Zaštitniku ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2018. godinu / član 53 Zakona o Zaštitniku/ci ljudskih prava i sloboda Crne Gore/ realizovati dvanaestu aktivnost, utvrđenu Planom aktivnosti Odbora za ljudska prava i slobode za 2017. godinu.

 

****

Na sjednicu Odbora u proširenom sastavu, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore, pozvani su:

- poslanici: dr Halil Duković i Marta Šćepanović,

- zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, Šućko Baković i

- ministar finansija, Darko Radunović.

 

Da učestvuju u radu sjednice pozvani su i predstavnici:

- Delegacije Evropske unije u CG, šef Delegacije, izvanredni i opunomoćeni ambasador Aivo Orav,

- NVO-e koja se bavi pitanjima ljudskih prava i sloboda i monitoringom rada Odbora za ljudska prava i slobode:

- “Građanska alijansa”, predsjednik Boris Raonić.

           Molimo Vas da učešće na sjednici potvrdite do 13. oktobra (petak) 2017. godine, do 12 časova, na tel. 020/404-590 ili e-mail Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli., kao i da nas obavijestite da li Vam je potreban prevod na engleski jezik.

 

Event Properties

Početak događaja 16.10.2017. 10:30h
Kraj događaja 16.10.2017. 12:00h