četvrtak, 17 oktobar 2019 10:40

Generalni sekretar Skupštine učestvovao na sastanku Asocijacije generalih sekretara parlamenata

Razgovarano o brojnim temama od značaja za efikasan i inkluzivan rad parlamenta

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević učestvovao je na sastanku Asocijacije generalnih sekretara parlamenata (ASGP), koji je od 14. do 16. oktobra održan u Beogradu.

Prakse i iskustva u vršenju zakonodavne i kontrolne uloge parlamenta bile su jedna od ključnih tema sastanka. Posebna pažnja posvećena je mehanizmima nadzora nad sprovođenjem zakona, te je naglašena ključna uloga koju u ovom pogledu imaju skupštinska radna tijela. O odnosu zakonodavne i izvršne vlasti govorilo se i iz ugla učešća predstavnika vlade na sjednicama parlamenta i radnih tijela, dok su izlaganja koja su se ticala zakonodavnih aktivnosti bila fokusirana na pravila u vezi sa trajanjem rasprava na sjednicama, naročito u postupku razmatranja amandmana.

Tema druge generalne debate odnosila se na pristupačnost parlamenta osobama sa invaliditetom, u okviru koje je predstavljen i dvogodišnji Plan pristupačnosti koji je nedavno usvojio brazilski Senat. Razgovarano je o važnosti obezbjeđivanja inkluzivnog rada zakonodavnih organa, te aktivnostima na prilagođavanju zgrada parlamenata, internet stranica institucija, kao i televizijskih prenosa sjednica savremenim standardima pristupačnosti.

Na sastanku Asocijacije bilo je riječi i o aktivnostima na unapređenju otvorenosti i transparentnosti rada parlamenta, značaju obuka u jačanju administrativnih kapaciteta, kao i postupku zapošljavanja službenika parlamenata.

Sastanak ASGP u Beogradu okupio je generalne sekretare parlamenata 80 zemalja, a održan je uporedo sa 141. zasijedanjem Interparlamentarne unije.