utorak, 12 decembar 2017 14:23

Generalni sekretar sa saradnicima učestvovao na konferenciji sekretara radnih tijela parlamenata i skupština Bosne i Hercegovine

Predstavljena iskustva i praksa Skupštine Crne Gore u procesu pristupanja Crne Gore EU

Dvodnevnu konferenciju na Jahorini, posvećenu ulozi parlamenata u procesu evropskih integracija putem parlamentarne saradnje i uključivanja civilnog sektora, obilježila je razmjena mišljenja i iskustva u radu parlamenata u oblasti integracija i reformi, posebno kroz angažovanje i koordinaciju radnih tijela.

Generalni sekretar Skupštine Crne Gore Aleksandar Jovićević pozdravio je učesnike konferencije i upoznao ih sa radom Skupštine u oblasti pristupanja Crne Gore EU. U svom obraćanju naglasio je da se jačanje institucije zasniva na jačanju njenih adiminstrativih kapaciteta. S tim u vezi, istakao je posvećenost Skupštine građenju kompetente i profesionalne Službe, putem adekvatnog usavršavanja, upošljavanja novog kadra, te uključivanja službenika u sve procese vezane za proces evropskih integracija, što je na početku pregovaračkog procesa bio značajan iskorak u osiguravanju mogućnosti da se stekne uvid u cjelokupno pravo Evropske unije sa kojim treba uskladiti nacionalno zakonodavstvo.

Zamjenica generalnog sekretara Skupštine Crne Gore Marija Mirjačić govorila je na temu uloge parlamenata u informativnim kampanjama o evropskim integracijama i uključivanju civilnog društva u taj proces. U okviru panela, upoznala je učesnike sa aktivnostima Skupštine koje imaju za cilj veću informisanost građana o cjelokupnom procesu evropskih integracija, ali i jačanje institucionalnog dijaloga i saradnje Skupštine sa nevladinim sektorom, kao i projektima od značaja za širu javnost, koje Skupštinu čine najotvorenijim parlamentom u regionu.

Saradnica u Sekretarijatu Odbora za evropske integracije Marija Milošević govorila je u okviru panela posvećenog aktivnostima Odbora za evropske integracije usmjerenim ka podizanju svijesti o reformama u društvu, te približavanju procesa građanima. Istaknute su aktivnosti u cilju održavanja dinamike pregovaračkog procesa, promocije procesa pristupanja, ali i konkretni rezulatati saradnje Skupštine i Vlade Crne Gore, kao i međunarodna saradnja sa drugim parlamentima ne samo država koji pristupaju EU, već i državama članicama EU.

Kolege iz parlamenata i skupština Bosne i Hercegovine bili su zainteresovani za pitanja strukture radnih grupa u pregovaračkom procesu, za ulogu Skupštine u procesu usklađivanja nacionalnog zakondavstva, odnos predstavnika nevladinog sektora i Skupštine, te ključnih izazova u radu radnih tijela.

Zajednički je ukazano na važnost podsticanja saradnje među službenicima parlamenata u regionu i jačanja koordinacije, u cilju veće inkluzivnosti, regionalne saradnje i razmjene najboljih praksi.

Konferencija se održava šesti put u organizaciji Misije OEBS-a u Bosni i Hercegovini.