utorak, 20 jun 2017 16:55

U Briselu održan seminar Evropskog parlamenta o zakonodavnom postupku Evropske unije

Naglašena uloga  Evropskog parlamenta u zakonodavnom ciklusu i rad odbora

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na multilateralnom seminaru za poslanike na temu ,,Zakonodavni postupak Evropske unije – od zakonodavne inicijative do sprovođenja i praćenja primjene'', koji je održan 19. i 20. juna 2017. godine u Briselu.

Skup, koji je organizovala Grupa Evropskog parlamenta za podršku demokratiji i koordinaciju izbora, bio je usmjeren na predstavljanje cjelokupnog zakonodavnog postupka EU. Posebna pažnja je posvećena ulozi Evropskog parlamenta i njegovih odbora. Cilj Evropskog parlamenta bio je da, pored predočavanja najboljih praksi u zakonodavnom ciklusu, podstakne diskusiju i razmjenu iskustava među nacionalnim parlamentima.

Tokom dva dana seminara, potpredsjednici Evropskog parlamenta i predsjednici i zamjenici predsjednika matičnih odbora Evropskog parlamenta upoznali su kolege iz nacionalnih parlamenata sa nadležnostima Evropskog parlamenta i njegovih odbora, sa aspekta zakonodavnog postupka EU. Velika pažnja je data  proceduri razmatranja predloga akata, koordinaciji rada odbora i sprovođenje horizontalnih pitanja. Takođe, bilo je riječi i o saradnji Evropskog parlamenta i nacionalnih parlamenata, te mehanizmima koje je ova institucija uspostavila kako bi se garantovalo zastupanje nacionalnih interesa država članica na nivou EU.

U sklopu seminara, poslanici su prisustvovali sjednicama odbora za pravna pitanja i poljoprivredu i ruralni razvoj, na kojima je, između ostalog, vođena diskusija o praćenju primjene određenih propisa EU, i na taj način dobili priliku da se upoznaju i sa primjenom mehanizama nadzora radnih tijela Evropskog parlamenta.

Imajući u vidu specifičnost Evropskog parlamenta i složenost zakonodavnog postupka, poslanici Evropskog parlamenta su posebno naglasili značaj dijaloga i postizanja konsenzusa oko spornih pitanja, te važnost konsultacija tokom cjelokupnog procesa. Predstavljeni su instrumenti koji omogućavaju postizanje kompromisa među političkim grupama parlamenta, koje zastupaju široku lepezu interesa. Ukazano je na značaj transparentnosti u procesu odlučivanja, kao jednu od ključnih karakteristika parlamenata, i izgradnju tiješnjih veza sa građanima i organizacijama civilnog društva, prije svega kroz uključivanje u zakonodavni proces.

Na prvom multilateralnom seminaru Evropskog parlamenta za izgradnju kapaciteta učestvovali su poslanici Evropskog parlamenta i poslanici/predsjednici odbora parlamenata iz preko 20 zemalja iz Evrope, Azije, Afrike i Južne Amerike, sa kojima je Grupa Evropskog parlamenta za podršku demokratiji i koordinaciju izbora uspostavila saradnju na polju podrške demokratiji i izgradnje kapaciteta.

Delegaciju Skupštine Crne Gore činili su predsjednica Zakonodavnog odbora Marta Šćepanović, predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Željko Aprcović, predsjednik Odbora za evropske integracije Adrijan Vuksanović i predsjednik Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje Suad Numanović.