Thursday, 12 December 2019 14:40

Zakonodavni odbor održao 113. sjednicu

Razmotreno nekoliko predloga akata


Zakonodavni odbor je na danas održanoj 113. sjednici, razmotrio i pozitivno se izjasnio o: Predlogu zakona o Budžetu Crne Gore za 2020. godinu, Predlogu odluke o zaduživanju Crne Gore za 2020. godinu, Predlogu zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju, Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola kojim se mijenja i dopunjava Dodatni protokol uz Konvenciju o transferu osuđenih lica, Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji od 13. decembra 1957. godine i koji ima za cilj olakšavanje njene primjene i Predlogu zakona o potvrđivanju Protokola iz Nagoje o pristupu genetičkim resursima i pravednoj i jednakoj raspodjeli koristi koje proističu iz njihovog korišćenja uz Konvenciju o biološkoj raznovrsnosti.

Odbor u skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, nije razmotrio Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Crne Gore i Knjaževine Monako o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak.