Monday, 17 December 2018 11:55

Održana 25. sjednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor razmotrio Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu

Odbor za rodnu ravnopravnost, na danas održanoj 25. sjednici, razmotrio je Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, u dijelu koji se odnosi na potrošačke jedinice: Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava – Program: Ostvarivanje rodne ravnopravnosti i Program: Unaprjeđenje položaja RAE populacije; Ministarstvo rada i socijalnog staranja – Program: Centri za socijalni rad, Program: Socijalna, boračka i invalidska prava; Zavod za socijalnu i dječju zaštitu; Ministarstvo ekonomije i Ministarstvo zdravlja.

Tokom rasprave, Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona nijesu vidljive budžetske linije iz kojih se finansiraju aktivnosti iz Plana aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti ( PAPRR) 2017-2021 i da to otežava način njegovog razmatranja sa aspekta nadležnosti Odbora za rodnu ravnopravnost. Takođe,  Odbor je konstatovao da je neophodno da Vlada Crne Gore učini napor kako bi se kroz zakon o završnom računu budžeta za 2018. godinu mogla pratiti primjena Zakona o rodnoj ravnopravnosti, prije svega čl. 3 i 14. . Odbor pozdravlja aktivnosti Vlade Crne Gore na razvoju programskog budžeta što će omogućiti da u Crnoj Gori zaživi rodno odgovorni budžet.

Odbor je, jednoglasno, podržao Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu, i predlaže Odboru za ekonomiju, finansije i budžet, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini Crne Gore, da usvoji Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2019. godinu.

Sjednici Odbora prisustvovali su: Nina Vujošević, državna sekretarka u Ministarstvu finansija; Aleksandra Tošković, samostalna savjetnica u Direktoratu za državni budžet u Ministarstvu finansija; Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava; Valon Dasharami, sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava; Vukica Jelić, državna sekretarka u Ministarstvu rada i socijalnog staranja; Elmedin Rovčanin, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja; Radosav Babić, generalni direktor Direktorata za investicije, razvoj malih i    srednjih preduzeća i upravljanje EU fondovima u Ministarstvu ekonomije i Senka Klikovac, načelnica Direkcije za biomedicinu i transplataciju u  Ministarstvu zdravlja.