Saturday, 08 December 2018 12:28

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa Misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovao tematsku radionicu

Tema - Rodno dogovorno budžetiranje 

Odbor za rodnu ravnopravnost u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori, organizovao je dvodnevnu radionicu za poslanike/ce i zaposlene u Skupštini, na temu ,,Rodno odgovorno budžetiranje'', u cilju realizacije jedne od mjera iz Plana aktivnosti za rodno osjetljivu Skupštinu Crne Gore, septembar 2016 - septembar 2018, koja predviđa izgradnju kapaciteta i procedura za realizaciju procjena u svim fazama kreiranja i usvajanja zakona, politika i drugih akata.

Radionica je održana 7. i 8. decembra u hotelu ,,Aurel'', u Podgorici.

Rad radionica koje su vodile ekspertkinje Marija Risteska i Slavica Striković  odvijao se u okviru panela ,,Koncept roda i orodnjavanje'' i ,,Uvod u rodno odgovorno budžetiranje''.

Učesnicima/ama radionice prezentovane su osnove rodno odgovornog budžetiranja, analiza politika, analiza isplativosti i učinkovitosti sa posebnim akcentom na rod i međunarodne primjere u praksi rodno ogovornog budžetiranja.

U radu radionica učestvovali/e su član/ice Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, Zvonko Vuković, Branka Tanasijević, Sanja Pavićević, poslanici/a Mirsad Murić, Suad Numanović, Andrija Popović, Anka Vukićević, i savjetnici/e u sekretarijatima Odbora za rodnu ravnopravnost, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport.