Friday, 02 March 2018 10:51

Sastanak predsjednice Odbora za rodnu ravnopravnost sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori

Predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Nada Drobnjak, sastala se danas sa ambasadorkom Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u Crnoj Gori, Nj.E. Elison Kemp.

Ambasadorka Kemp je izrazila interesovanje za rad Odbora za rodnu ravnopravnost i pohvalila održavanje sjednica Ženskog parlamenta, čije će se naredno zasijedanje održati 7. marta, u susret Međunarodnom danu žena. 

Tokom sastanka je razgovarano o političkom osnaživanju žena u Crnoj Gori, kao i o mogućoj saradnji na polju rodnog budžetiranja sa Parlamentarnom budžetskom kancelarijom, koja je formirana u okviru projekta Skupštine i Vestminsterske fondacije za demokratiju, u sklo­pu dvo­go­di­šnjeg pro­jek­ta ko­ji Vest­min­ster­ska fon­da­ci­ja za de­mo­kra­ti­ju spro­vo­di uz po­dr­šku am­ba­sa­de Ve­li­ke Bri­ta­ni­je u Pod­go­ri­ci.