Friday, 24 May 2019 18:30

Odbor za evropske integracije održao 29. sjednicu

Razmotreno više dokumenata iz procesa pristupanja Crne Gore EU i razgovarano o novoj ulozi Odbora u narednoj fazi pregovora

Na danas održanoj 29. sjednici, članovi Odbora za evropske integracije su, u prisustvu glavnog pregovarača Aleksandra Drljevića razmorili: tri kvartalna izvještaja o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018 – 2020, za period januar – mart, april – jun i jul – septembar 2018. godine, Izvještaj o realizaciji Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2018-2020 za 2018. godinu, Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2019-2020 i Prvi kvartalni izvještaj o realizaciji obaveza iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji  2019 – 2020, za period januar - mart 2019. godine.

Predstavljajući presjek stanja u pogledu ispunjavanja obaveza predviđenih Programom pristupanja za prošlu godinu, glavni pregovarač Aleksandar Drljević istakao je da je Crna Gora ispunila 71% planiranih obaveza - od 364 zakona i podzakonskih akata realizovano je 260. Programom pristupanja za period 2019 – 2020 planirano je donošenje ukupno 108 zakona, dok je za 2019. godinu planirano donošenje 77 zakona.

Članovi Odbora konstatovali su da iskazani stepen realizacije odgovara usvajanju nacrta zakona od strane Vlade, ali ne i usvajanju samih zakona od strane Skupštine. U tom pogledu, predloženo je da se, u konsultaciji sa Odborom, prilikom izrade ovih dokumenata provjeri status zakona u Skupštini, kako bi podaci iz izvještaja odgovarali realnom presjeku stanja.

Pored razmatranja dokumenata, na sjednici je razgovarano o novoj ulozi Odbora u odnosu na dalju fazu pregovaračkog procesa. U skladu sa postojećim nadležnostima u pogledu kontrole i ocjene pregovora Crne Gore sa EU, članovi Odbora razmotrili su mogućnosti za dalje unapređenje rada i predložili domaće i međunarodne aktivnosti, a sve u cilju jače kontrolne uloge Skupštine i efikasnije dinamike cjelokupnog procesa pristupanja. O narednim aktivnostima Odbor će upoznati javnost i kroz predstavljanje plana rada Odbora za period jun 2019 – septembar 2020. godine.