Friday, 06 December 2019 15:48

Održana 98. sjednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Podržana dva predloga zakona i razmotreni amandmani

Na danas održanoj sjednici, Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog zakona o pravima putnika u pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi i Predlog zakona o dopunama Zakona o ugovorima o prevozu u drumskom saobraćaju.

Odbor je, na sjednici, razmotrio i dva amandmana na Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu, koje su podnijeli poslanici: Draginja Vuksanović Stanković i Raško Konjević. Nakon glasanja amandmani nijesu dobili potrebnu većinu na Odboru.

Takođe, Odbor je podnio dva amandmana na Predlog zakona o javnim nabavkama, te nakon što je predstavnica predlagača zakona prihvatila amandmane, Odbor je konstatovao da isti postaju sastavni dio teksta Predloga zakona.