Thursday, 08 November 2018 16:40

Održana 51. sjednica Administrativnog odbora

Utvrđeno više predloga odluka

Na danas održanoj sjednici, Administrativni odbor Skupštine Crne Gore 26. saziva, na predlog Kluba poslanika SNP-DEMOS utvrdio je više predloga odluka, i to:

  • Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se za člana izabere Miodrag Lekić;
  • Predlog odluke o izboru jednog člana Ustavnog odbora Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se za člana izabere Miodrag Lekić;
  • Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za evropske integracije Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se za člana izabere Neđeljko Rudović;
  • Predlog odluke o izboru jednog člana Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore. Predloženo je da se za člana izabere Neđeljko Rudović.

     Predsjednik Odbora takođe je upoznao javnost, da je Administrativni odbor, shodno Odluci o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva uputio Poziv klubovima poslanika Skupštine Crne Gore za dostavljanje predloga kandidata za izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva. Odboru su do početka sjednice dostavljeni predlozi sljedećih klubova poslanika, i to:

  • KLUB POSLANIKA DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA predlaže da se potpredsjednik Skupštine Branimir Gvozdenović, izabere za predsjednika Odbora a Marta Šćepanović, Miodrag Vuković i Predrag Sekulić, za članove Odbora. Takođe, Klub poslanika DPS-a shodno članu 5 stav 3 Odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, ustupa pravo Klubu poslanika manjinskih partija (Bošnjačka stranka, koalicija ,,Albanci odlučno'' i Hrvatska građanska inicijativa) da predloži jednog člana Odbora;
  • KLUB MANJINSKIH PARTIJA (BOŠNJAČKA STRANKA, KOALICIJA ,,ALBANCI ODLUČNO'' I HRVATSKA GRAĐANSKA INICIJATIVA), predlaže da se Ervin Ibrahimović i Genci Nimanbegu izaberu za članove Odbora;
  • Klub poslanika ,,SOCIJALDEMOKRATE I LIBERALNA PARTIJA CRNE GORE’’ predlaže Borisa Mugošu za člana Odbora;
  • Poslanički Klub SNP DEMOS predlaže Miodraga Lekića za člana Odbora;
  • POSEBAN KLUB POSLANIKA neće koristiti pravo predlaganja članova Kluba u odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva, pa predlažu da se pripadajuće mjesto člana Odbora ispred Posebnog kluba poslanika ustupi drugom opozicionom klubu poslanika.

Do početka sjednice Odbora predloge za izbor članova Odbor za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva nijesu dostavili sljedeći klubovi: Klub poslanika Demokratski front, Klub poslanika Demokrata i Klub poslanika Socijaldemokratske partije.